top of page
Punching  - ขึ้นรูปโลหะแผ่น
 

กระบวนการ Punching เป็นการขึ้นรูปโลหะแผ่นที่นิยมมากสำหรับงานบางและทำในลักษณะ mass production เพราะสามารถผลิตชิ้นงานได้อย่างรวดเร็วและค่าใช้จ่ายต่ำ ลักษณะงานที่เหมาะกับ punching อย่างที่เห็นรอบๆตัวเราก็เช่น เคสคอมพิวเตอร์, ตู้ไฟ, ฝาปิดช่องพัดลม ฯลฯ งานลักษณะนี้มักจะมีรูจำนวนมากอยู่บนชิ้นงาน ซึ่งเครื่อง punching สามารถตอกสร้างรูเหล่านี้ได้พร้อมๆกันหลายๆรู สามารถเจาะรูได้หลายรูปแบบ สะดวกรวดเร็ว ได้ระยะที่มาตราฐาน

bottom of page